Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Thửa đất số 1489, tờ bản đồ số 43, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC ĐIỀU THUẬN


Thửa đất số 1489, tờ bản đồ số 43, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Thu gọn thông tin