Công cụ tính lương
(Áp dụng quy định mới từ 1/7/2020)
Thu nhập
VND
Mức lương đóng bảo hiểm
VND
Số người phụ thuộc
Cách tính kết quả