vieclam24h

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong Mai New Ocean

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại New Ocean

Địa chỉ: Đường Lý Quốc Sư phường võ Cường TP Bắc ninh

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: bnobn.com.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NEW OCEAN là mét doanh nghiÖp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ cung cÊp c¸c vËt liÖu trong ngµnh x©y dùng, víi ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é, ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, chuyªn s©u cã phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ nhiÒu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh s¸ng t¹o, ®éi ngò thî lµnh nghÒ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo thi c«ng. C¸c c«ng tr×nh C«ng ty thi c«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chÊt l­îng vµ kü mü thuËt, ®¸p øng ®­îc tiÕn ®é chñ ®Çu t­ ®Ò ra.
Víi ph­¬ng ch©m “Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn, chóng t«i lu«n chñ ®éng ®em ®Õn cho kh¸ch hµng c¸c c«ng nghÖ thi c«ng míi nhÊt, nhanh chãng lµm kh¸ch hµng c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm trong viÖc øng dông kü thuËt míi nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt. Bªn c¹nh ®ã chóng t«i còng lu«n lu«n l¾ng nghe ý kiÕn ph¶n håi, n¾m b¾t vµ hiÓu râ yªu cÇu cña kh¸ch hµng, s½n sµng lµm hµi lßng vµ tho¶ m•n mäi ®ßi hái kh¾t khe nhÊt tõ phÝa kh¸ch hµng, tõ ®ã thiÕt lËp mèi quan hÖ hîp t¸c mËt thiÕt vµ bÒn l©u.
Ngoµi lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NEW OCEAN cßn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu hµng ®Çu trªn thÞ tr­êng phôc vô cho c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh. Các sản phẩm như sứ vệ sinh, gạch ốp lát ceramic, gạch granite, gạch gốm đất sét nung, kính, Giấy dán tường thương hiệu Hàn quốc, Tấm trần thạch cao, khung xương Vĩnh tường, các sản phẩm của các hãng sơn nổi tiếng như KOVA, NIPON, SPEC…các loại đá Granite tự nhiên, nhân tạo, và các sản phẩm hoàn thiện khác.
Với cách thức tổ chức kinh doanh thông qua một đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh một cách khoa học, có định hướng phát triển bền vững. Với mô hình định hướng phát triển lâu dài, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NEW OCEAN đáp ứng mọi nhu cầu tổng thể của khách hàng, xây dựng được một chiến lược phát triển kinh doanh chung, bền vững và hiệu quả. Một mô hình kinh doanh mới với chiến lược xây dựng hệ thống showroom có mặt ở nhiều tỉnh thành nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu không ngừng thay đổi cả về chất và lượng của khách hàng sẽ là những yếu tố quyết định sự thành công của Công ty
Đứng trước những cơ hội kinh doanh đầy triển vọng này, Công ty sẽ không ngừng đầu tư, phát triển các giải pháp thị trường mới nhằm trở thành một đối tác tin cậy luôn sẵn sàng phục vụ tối đa mọi nhu cầu của khách hàng với một phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Sự hình thành và hoạt động hiệu quả của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NEW OCEAN sẽ là sự khẳng định thành công phát triển bền vững của NEW OCEAN .
Quan tâm Nhà tuyển dụng:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN đang không còn tin tuyển dụng còn hạn nộp. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách Việc làm hấp dẫn dưới đây.

Việc làm hấp dẫn

Xem thêm Việc làm Hấp dẫn cổng Việc làm chuyên môn

Top nhà tuyển dụng hàng đầu
Bạn đang xem các danh sách tuyển dụng của: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại New Ocean
Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay
Hotline cho nhà tuyển dụng
Miền Bắc:(024) 7108 2424

0919 290 892 Ms. Nguyễn Thuý A

0911 737 527 Ms. Hải Yến

0916 374 578 Ms. Ngô Dung

0911 737 521 Ms. Vũ Anh

0911 736 338 Ms. Phương Nhung

0917 563 088 Ms. Văn Dung

0945 950 200 Ms. Thu Thắm

0915 299 340 Ms. Trần Ninh

0911 737 530 Ms. Kiều Tuyết

Miền Nam:(028) 7108 2424

0916 673 088 Ms. Minh Thư

0917 998 673 Ms. Thanh Tuyền

0918 859 778 Ms. Kim Cúc

0918 078 809 Ms. Kim Thảo

0918 416 978 Ms. Thục Quyên

0917 687 178 Ms. Bích Thủy

0914 653 088 Ms. Kim Uyên

0917 998 677 Ms. Xuân Thảo

0914 879 778 Ms. Kiều Tiên

Hotline cho người tìm việc
Giờ hành chính
Miền Bắc: (024) 7109 2424
Miền Nam: (028) 7109 2424