Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lô B401 KCN Dệt May Nhơn Trạch, H,Nhơn Trạch, Đồng Nai
20 - 150 người
Dệt
Giới thiệu doanh nghiệp
Lập và đối chiếu công nợ với từng khách hàng, xuất hóa đơn.
Theo dõi và báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp hàng hóa hàng tháng
Theo dõi và xuất nhập hàng nhóm Khách hàng được phân công
Tính giá thành sản phẩm.
Một số công việc được phân công khác
Thu gọn thông tin